4.8.09

அத்துவான வெளி

இருண்ட குன்றுகளையொட்டிய
இருட்டு மரங்கள்
சின்னச்சின்ன வீடுகள்
நிலைத்த நதியில் நிற்கும் படகு
வீழும் காலமொன்றின் ஒளி
ஊடுருவி நிற்கிறது


2000 காலச்சுவடு

Labels:

1 Comments:

Blogger kaliyappan said...

Ayyooooo... Mudiyala...

August 9, 2009 at 3:52 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home